Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/Visi Misi.png/Slider_images/Website Banner Pembayaran Cukai Bangunan Dalam Talian.png/Slider_images/01.png/Slider_images/04.png

DAFTAR LESEN ANJING

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri ingin memaklumkan bahawa para pemilik anjing peliharaan atau yang baharu memiliki anjing supaya mendaftarkan anjing mereka sebelum 1 Februari 2020.


​LAWATAN KERJA KE AKTIVITI PEREKONOMIAN 1K1P

BANDAR SERI BEGAWAN, 16 FEBRUARI 2020 – Program lawatan kerja Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri ke Daerah Brunei dan Muara hari ini tertumpu kepada aktiviti perekonomian Satu Kampung Satu Produk yang dikendalikan oleh beberapa buah Majlis-Majlis Perundingan Kampung (MPK) khususnya MPK Tungku/Katok, MPK Jerudong dan MPK Katimahar. Lawatan kerja ini adalah kesinambungan lawatan kerja Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri di Daerah Brunei dan Muara yang telah diadakan pada 03 Februari 2020.

WhatsApp Image 2020-02-17 at 5.02.50 PM.jpeg

SESI MUZAKARAH KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI BERSAMA BERHORMAT AHLI-AHLI MAJLIS MESYUARAT NEGARA
Bandar Seri Begawan, Sabtu, 18 Januari 2020 - Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Jabatan-Jabatan dibawahnya telah mengadakan satu sesi muzakarah dan bertukar-tukar pandangan bersama Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara pada hari ini di Bangunan Jabatan Daerah Brunei dan Muara.

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri hari ini telah mempengerusikan sesi muzakarah tersebut. Manakala rombongan Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara telah diketuai oleh Yang Berhormat Pengiran Haji Mohamed bin Pengiran Haji Osman @ Othman selaku ketua delegasi Yang Berhormat Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara.


WhatsApp Image 2020-01-18 at 3.04.09 PM.jpeg

KHEDN MENGADAKAN HARI TERBUKA

​Hari Terbuka ini adalah anjuran Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan julung-julung kali diadakan dalam usaha meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan kepada orang ramai dan merupakan platform bagi menyalurkan maklumat terkini serta pencerahan mengenai inisiatif-inisiatif dan perkhidmatan Jabatan-Jabatan kepada orang awam. Tujuan Hari Terbuka ini adalah bagi menghubungkan perkhidmatan awam dengan semua lapisan masyarakat. Ianya juga untuk memaklumkan orang ramai mengenai fungsi, peranan, tugas dan tanggungjawab, serta perkembangan terkini Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan dua belas jabatan di bawahnya. Inisiatif ini merupakan pendekatan strategik Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan adalah diharapkan akan dimanfaatkan sepenuhnya dengan memperkenalkan dan mengetengahkan pelbagai inisiatif dan program Jabatan-Jabatan di bawah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri kepada orang ramai, yang menjurus ke aah pencapaian matlamat Wawasan Brunei 2035 khususnya taraf hidup yang berkualiti tinggi.

WhatsApp Image 2020-01-21 at 1.38.57 PM.jpeg

  
  
Folder: Garispanduan Hiburan AwamGarispanduan Hiburan Awam
Folder: Borang Permohonan Pengawalan Hiburan Awam dan PenerbitanBorang Permohonan Pengawalan Hiburan Awam dan Penerbitan
Folder: Borang Pencalonan Penghulu Mukim dan Ketua KampungBorang Pencalonan Penghulu Mukim dan Ketua Kampung
  
  

​Supply And Install New Pump To Linear Fountain At Taman Mahkota Jubli Emas

  

​Supply and Installation of New Drainage Grating At Zone D At Taman Mahkota Jubli Emas

 Pautan Kerajaan

1k1p logo.jpg
OneBiz.jpg
Outlook Logo.png
Iklan Tawaran Pelita Brunei 1.jpg

 Taklimat Skim

Taklimat Skim.jpg

Buku Panduan Skim Penghulu dan KK.jpg