Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/E-Undi PMKK v2.png/Slider_images/1k1p.png/Slider_images/PSC.png/Slider_images/Visi Misi.png

ASIA-PACIFIC MINISTERIAL CONFERENCE ON DISASTER RISK REDUCTION

Mewakili delegasi dari Negara Brunei Darussalam ialah Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Ahmaddin bin Haji Abdul Rahman,Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri yang turut disertai oleh Yang Mulia Salminan bin Haji Burut, Setiausaha Tetap (Keselamatan dan Kesejahteraan).

02.jpg

SIARAN AKHBAR LAWATAN KERJA MENTERI HAL EHWAL DALAM NEGERI KE REPUBLIK SINGAPURA

Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Ahmaddin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri kini dalam rangka lawatan kerja ke Republik Singapura bermula pada hari ini, Isnin 05 haribulan hingga 07 haribulan September 2022. Menyertai Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri ialah Yang Mulia Salminan bin Haji Burut, Setiausaha Tetap (Keselamatan dan Kesejahteraan) dan beberapa orang pegawai kanan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Jabatan-Jabatan dibawahnya. Semasa lawatan kerja berkenaan, Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri juga akan membuat kunjungan Muhibbah dengan Yang Berhormat K Shanmugam, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri dan Menteri Undang-Undang Republik Singapura bagi mengukuhkan lagi hubungan dua hala dan kerjasama antara kedua-dua buah Kementerian yang telah terjalin sekian lama. 

08.jpeg

MAJLIS KHATAM AL-QUR’AN 76 KALI KHATAM AHLI-AHLI MPK, PENUNTUT-PENUNTUT SEKOLAH DAN INSTITUSI-INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI SELURUH NEGARA SEMPENA SAMBUTAN PERAYAAN ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam telah berkenan berangkat ke Majlis Khatam Al-Qur'an 76 Kali Khatam Ahli-Ahli Majlis Perundingan Mukim dan Kampung, Penuntut-Penuntut Sekolah dan Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Seluruh Negara Sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Baginda Yang Ke-76 Tahun Bagi Tahun 2022 pada hari Khamis, 20 haribulan Muharram 1444 bersamaan dengan 18  haribulan Ogos 2022 bertempat di Dewan Persantapan Diraja, Istana Nurul Iman, Bandar Seri Begawan.

PB INFODEPT02-0077.jpg

  
  
Folder: Garispanduan Hiburan AwamGarispanduan Hiburan Awam
Folder: Borang Permohonan Pengawalan Hiburan Awam dan PenerbitanBorang Permohonan Pengawalan Hiburan Awam dan Penerbitan
Folder: Borang Pencalonan Penghulu Mukim dan Ketua KampungBorang Pencalonan Penghulu Mukim dan Ketua Kampung
  
  

​SUPPLY AND INSTALL NEW WAITING AREA AT JABATAN IMIGRESEN DAN PENDAFTARAN KEBANGSAAN DAERAH TUTONG

 Pautan Kerajaan

 Taklimat Skim

Taklimat Skim.jpg

Buku Panduan Skim Penghulu dan KK.jpg