Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/3.png/Slider_images/misi banner.png/Slider_images/visi banner.png/Slider_images/banner2018 websit.jpg/Slider_images/2.png

LARIAN REINTEGRASI 2018

​Larian Reintegrasi 2018 akan diadakan pada 29 April 2018 [Ahad] @ 06:30 Pagi, bertempat Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien

Larian Reintegrasi 2018.jpg

20 Mac 2018 - Mukadimah Yang Berhormat Pehin semasa Pembukaan Majlis Mesyuarat Negara

Yang Berhormat Pehin Pengerusi dan Ahli-Ahli Yang Berhormat,

1.  Kaola terlebih dahulu sukacita mengucapkan terima kasih kepda Yang Berhormat Pehin Pengerusi kerana memberi peluang bagi kaola menyampaikan mukadimah bagi memandu perbincangan Anggaran Peruntukan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bagi Tahun Kewangan 2018 / 2019. Alhamdulillah, kaola sukacita mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam atas kepercayaan dan sokongan peruntukan bagi perbelanjaan Tahun Kewangan 2018 / 2019 sebanyak $148,695.655.

IMG_7096.JPG6 Mac 2018 - PROGRAM INISIATIF KESEJAHTERAAN PERKHIDMATAN AWAM

​6 Mac 2018 - Kelab Perkhidmatan Awam Mentiritelah berjaya mengukayahkan 'Program Inisiatif Kesejahteraan Perkhidmatan Awam' yang berlangsung selama dua hari bertempat di Kelab Perkhidmatan Awam Kampung Mentiri, Jalan Kota Batu.

WhatsApp Image 2018-03-07 at 13.58.09.jpeg

28 FEBRUARI 2018 - MAJLIS DOA KESYUKURAN DAN KHATAM AL-QUR’AN SEMPENA MEMPERINGATI PENUBUHAN JABATAN PENJARA KE-64, 2018

28 Februari 2018 – Jabatan Penjara seperti mana tahun-tahun sebelumnya, pada hari ini Jawatankuasa Keagamaan Jabatan Penjara telah mengadakan dua Majlis serentak iaitu Majlis Doa Kesyukuran dan Majlis Khatam Al-Qur'an, Sempena  Memperingati Penubuhan Jabatan Penjara ke-64 Tahun, 2018 pada setiap 1hb Mac.

DSC_8417.JPG

  
  
Borang Permohonan Akta Hiburan Awam (Penggal 181).pdfBorang Permohonan Akta Hiburan Awam (Penggal 181)
Form of Application Public Entertainment Act (Chapter 181).pdfForm of Application Public Entertainment Act (Chapter 181)
Borang Permohonan Kutipan Derma Tajaan.pdfBorang Permohonan Kutipan Derma Tajaan
Borang Permohonan Mendapatkan Kebenaran Menggunakan Logo atau Lambang.pdfBorang Permohonan Mendapatkan Kebenaran Menggunakan Logo atau Lambang
Borang Permohonan Bagi Mendapatkan Kebenaran Menerbitkan Majalah dan Suratkhabar Di Negara Brunei Darussalam.pdfBorang Permohonan Bagi Mendapatkan Kebenaran Menerbitkan Majalah dan Suratkhabar Di Negara Brunei Darussalam

 E-Mel Kerajaan

Outlook Logo.png