Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksSetiausaha Tetap

IMG_0026.jpg
Yang Mulia
Awang Mohd Amir Hairil bin Haji Mahmud
Setiausaha Tetap (Keselamatan, Kesejahteraan dan Undang-Undang)
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri


                


IMG_0012.jpg
Yang Mulia
Awang Salminan bin Haji Burut
Setiausaha Tetap (Bandaran dan Daerah)
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Awang Salminan bin Haji Burut lahir pada 19 Disember 1970. Beliau mempunyai kelulusan akademik Master of Policy Studies dari University of New South Wales, Sydney, Australia pada tahun 2010 dan BA (Hons) Geography (Major) Economics (Minor) dari Universiti Brunei Darussalam, Brunei Darussalam pada tahun 1996.


Beliau dilantik sebagai Setiausaha Tetap (Bandaran dan Daerah), Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri pada 28 Jun 2018. Tugas dan tanggungjawab beliau ialah:-

i. Mentadbir dan mengawasi hal ehwal Pengurusan, Perancangan, Kemajuan, Pelaksanaan dan Pemantauan berkenaan dengan perkara–perkara berkaitan dengan Bandaran dan Daerah di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri.

ii. Mentadbir dan mengawasi hal ehwal Bahagian Pengurusan dan Penyelarasan Acara khususnya Sambutan Perayaan Ulang Tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam;

iii. Mentadbir dan mengawasi hal ehwal Pengurusan, Perancangan, Kemajuan, Pelaksanaan dan Pemantauan bagi perkara–perkara berkaitan dengan Hal Ehwal Jabatan seperti berikut:-

   a. Jabatan Daerah Brunei dan Muara

   b. Jabatan Daerah Belait

   c. Jabatan Daerah Tutong

   d. Jabatan Daerah Temburong

   e. Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan

   f. Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria

   g. Jabatan Bandaran Tutong

iv. Menerima arahan-arahan dari Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri dari masa ke semasa.


Beliau dilantik di dalam Jawatankuasa dan Komiti seperti berikut: -

1) Ahli bagi Majlis Perancangan Guna Tanah Kebangsaan, Kementerian Pembangunan

2) Ahli bagi Penubuhan Autoriti Kemajuan Daerah Temburong, Kementerian Kewangan dan Ekonomi

3) Ahli bagi Jawatankuasa Kerja Fiscal Consolidation, Kementerian Kewangan dan Ekonomi

4) Ahli bagi Jawatankuasa Khas Mentaliti Masyarakat Tahun 2018/2019, Kementerian Pendidikan

5) Setiausaha Bersama Jawatankuasa Pandu Bandar Seri Begawan Ibu Negara Kebudayaan Islam bagi Rantau Asia Tahun 2019, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan

6) Pengerusi bagi Cross-Functional Team (CFT) Supporting Active Communities Multi Sectoral Task Force for Health, Kementerian Kesihatan

7) Ahli Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

8) Setiausaha Bersama Jawatankuasa Menangani Kegiatan Tidak Bermoral dan Pencegahan Jenayah di bawah Majlis Kebangsaan Isu Sosial, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

9 ) Ahli Peneraju Bersama Majlis Kebangsaan Celik Kewangan, Kementerian Pendidikan

10) Pengerusi Bersama Taskforce bagi Meneliti Cadangan Design dan Konsep Buku Dirgahayu, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

11) Ahli Lembaga Pelancongan Negara Brunei Darussalam (Brunei Darussalam Tourism Board), Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan

12) Pengerusi Projek Steering Committee bagi Projek Cukai Bangunan Elektronik (MPD), Projek E-Kerajaan di bawah Rancangan Kemajuan Negara ke 11 bagi Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

13) Pengerusi Bersama Jawatankuasa Menilai Pengurniaan Bintang-Bintang Kebesaran dan Pingat-Pingat Kehormatan bagi Tahun 2019, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

14) Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan Ulang Tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

15) Setiausaha Bersama Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Hari Keluarga Kebangsaan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

16) Pengerusi Bersama Jawatankuasa Upacara Pengibaran Bendera Besar Negara Brunei Darussalam Sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke 73 Tahun

17) Pengerusi Bersama Jawatankuasa Projek Peningkatan Kemudahan-Kemudahan Asas Pelancongan di Kampong Ayer di bawah Rancangan Kemajuan Negara ke 11 [Pengukuhan Produk / Pakej Pelancongan Kampong Ayer], Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan

18) Ahli Jawatankuasa Tertinggi Kongres Belia Kebangsaan 2019, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

19) Pengerusi Bersama Jawatankuasa Kerja Riadah Keluarga Harmoni Hari Keluarga Kebangsaan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

20) Penasihat Bersama Jawatankuasa Giant Banner bagi Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

21) Pengerusi Jawatankuasa Petugas Khas (Special Task Force) Sempena Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

22) Ahli Jawatankuasa Penilaian dan Kumpulan Kerja Penialaian bagi Request For Proposal (RFP) to Invest, Build and Operate The Integrated Development of The Multi-Storey Car Park Building, Bumiputera Commercial Building Trade Centre and Agensi Pekerjaan Tempatan dan Pembnagunan Tenaga Kerja (APTK) Building, Kementerian Kewangan dan Ekonomi

23) Pengerusi Bersama Jawatankuada Tertinggi bagi Acara Regata Brunei Darussalam Sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

24) Ahli Jawatankuasa Isu Kemiskinan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

25) Ahli Jawatankuasa Pandu Merebiu Airport  Masterplan Study 2008, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi

26) Ahli Jawatankuasa Induk Isu-Isu Kebersihan Peringkat Menteri, Kementerian Pembangunan

27) Pengerusi Kumpulan Petindak Legal dan Enforcement, Jawatankuasa Induk Isu-Isu Kebersihan, Kementerian Pembangunan

28) Setiausaha Bersama Jawatankuasa Tertinggi Pembukaan Rasmi Jamabtan Penghubung Dari Daerah Brunei Muara ke Daerah Temburong, Kementerian Kewangan dan Ekonomi

29) Pengerusi Bersama Jawatankuasa Tabung Amal Mangsa Kebakaran Kampong Pengiran Bendahara Lama, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

30) Ahli Jawatankuasa Kerja Bagi Sokongan Permohonan Untuk Mendapatkan Taraf Penduduk Tetap Negara Brunei Darussalam, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

31) Pengerusi Bersama Jawatankuasa Pillar 2: Financial Information and Advice, Majlis Kebangsaan Celik Kewangan, Kementerian Kewangan dan Ekonomi

32) Peneraju Bersama dengan Kementerian Kewangan dan Ekonomi di bawah Strategi Kewangan Pelan Tindakan Isu Kemiskinan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan


Sebelum pelantikan Awang Salminan bin Haji Burut sebagai Setiausaha Tetap (Bandaran dan Daerah), Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, beliau pernah menjawat jawatan-jawatan berikut:-

a. Ketua Pegawai Imigresen Kanan, Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan (1996-2002);

b. Penolong Pengarah Imigresen, Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan (2002-2004);

c. Pegawai Pentadbir Tingkat Khas, Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan (2004-2005);

d. Pegawai Pentadbir Tingkat Khas, Jabatan Polis Diraja Brunei (2005-2006);

e. Pegawai Pentadbir Kanan, Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (2006-2008);

f. Timbalan Pengarah Imigresen, Jabatan Imigresen dan Pendaftaraan Kebangsaan (2008-2010);

g. Pemangku Setiausaha Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (2010-2011);

h. Setiausaha Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (2011-2016);

i. Pengarah Imigresen dan Pendaftaran Kerajaan (2016-2018); dan

j. Setiausaha Tetap (Bandaran dan Daerah), Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri (2018)


Awang Salminan bin Haji Burut telah dianugerahkan 

i.  Darjah Seri Paduka Mahkota Brunei Yang Amat Mulia Darjah Ke Tiga (S.M.B.)

ii. Darjah Setia Negara Brunei Yang Amat Bahagia Darjah Ke Empat (P.S.B.)

iii. Pingat Indah Kerja Baik (P.I.K.B.)


Beliau mendirikan rumahtangga dengan Hajah Siti Raudah Hazimah binti Haji Abdul Wahab dan mempunyai lima orang anak. Beliau gemar membuat aktiviti bersukan seperti berbasikal, berlari dan badminton.