Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Aktiviti-Aktiviti

Manage PermissionsManage Permissions
|
Export Event

Tajuk Acara/Aktiviti

Rakaman dan Siaran Langsung Peringkat Akhir Simfoni Jubli Emas

Tempat Acara/Aktiviti

Dewan Raya Radio Televisyen Brunei

Tarikh & Waktu Bermula

16/09/2017 19:50

Tarikh & Waktu Berakhir

16/09/2017 21:50

Keterangan Acara

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri – Sebagai Tetamu Kehormat bagi Majlis Rakaman dan Siaran Langsung Peringkat Akhir Simfoni Jubli Emas Sempena Sambutan Jubli Emas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzadin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menaiki Takhta

All Day Event

 

Recurrence

 

Date

16-September-2017 7:50 PM

Unknown Column

16-September-2017 9:50 PM

Attachments

Content Type: Event
Created at 18/09/2017 14:50 by Hj Mohd Nornasronsyah bin Hj Kamal Pasah
Last modified at 18/09/2017 14:50 by Hj Mohd Nornasronsyah bin Hj Kamal Pasah