Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Berita Terkini

Manage PermissionsManage Permissions

PERINTAH AKTA KESALAHAN-KESALAHAN KECIL (PINDAAN), 2021

sidang media pilihan ky.JPG

​1. Pada menjunjung titah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri sukacita memaklumkan mengenai dengan “Perintah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil (Pindaan), 2021” (Minor Offences Act (Amendment) Order, 2021) yang dikuatkuasakan bermula 24 Jamadilawal 1443 bersamaan 29 Disember 2021.

2. Perintah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil (Pindaan), 2021 ini adalah pindaan ke atas beberapa peruntukan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil (Penggal 30) seperti berikut:-

 PERTAMA: Perubahan nama Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil atau Minor Offences Act kepada Miscellanous Offences Act; 

KEDUA: Menaikkan kadar hukuman denda dan tempoh hukuman penjara bagi individu yang dihadapkan ke mahkamah dan didapati bersalah bagi mana-mana kesalahan di bawah Bab 12 (1) dari Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil (Penggal 30) iaitu bagi kesalahan-kesalahan berkaitan dengan pembuangan sampah di tempat awam seperti berikut: 

i. Mana-mana individu yang melakukan kesalahan di bawah bab ini, jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang 2 dari $1,000 dan tidak melebihi $3,000 bagi kesalahan pertama dan bagi kesalahan kedua atau berikutnya boleh dikenakan denda tidak kurang $3,000 dan tidak melebihi $9,000, dihukum penjara bagi suatu tempoh tidak melebihi enam (6) bulan atau keduaduanya sekali;

ii.Manakala, badan-badan korporat yang melakukan kesalahan pertama di bawah bab ini boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang dari $2,000 dan tidak melebihi $10,000 dan bagi kesalahan kedua atau berikutnya boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang dari $10,000 dan tidak melebihi $30,000, dihukum penjara bagi suatu tempoh tidak melebihi 12 bulan atau keduaduanya sekali.

Untuk makluman, sebelum pindaan ke atas Akta ini dibuat, hukuman bagi mana-mana individu yang melakukan kesalahan di bawah Bab 12 (1) adalah hukuman denda $1,000 bagi kesalahan pertama dan bagi kesalahan kedua atau berikutnya, denda sebanyak $3,000 dan dihukum penjara bagi suatu tempoh tidak melebihi tiga (3) bulan. 

KETIGA: Menaikkan kadar denda kompaun bagi mana-mana individu atau badan korporat yang ditawarkan denda kompaun bagi kesalahan di bawah Bab 12 atau mana-mana kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil (Penggal 30) yang ditetapkan sebagai kesalahan yang boleh dikenakan denda kompaun seperti berikut:- i. Bagi individu, boleh dikenakan denda kompaun tidak melebihi $1,000; ii. Manakala, bagi badan-badan korporat, boleh dikenakan denda kompaun tidak melebihi $2,000. 3 Untuk makluman, sebelum pindaan ke atas Akta ini dibuat, kadar denda kompaun bagi mana-mana individu yang melakukan kesalahan di bawah Bab 12 (1) adalah tidak melebihi $500. Seterusnya, mana-mana individu atau badan korporat yang telah menjelaskan bayaran denda kompaun, maka tiada prosiding lanjut boleh diambil terhadap individu atau badan korporat itu berkenaan dengan kesalahan itu.

KEMPAT: Pindaan ini juga mengandungi peruntukan yang membolehkan tindakan ke atas badan-badan korporat termasuk syarikat, perkongsian atau persatuan; termasuk juga pegawai-pegawai atau pengurus bagi syarikat, perkongsian atau persatuan berkenaan. Sebagai contoh, jika sekiranya sebuah badan korporat didapati telah melakukan kesalahan di bawah Akta tersebut dengan pengetahuan atau disebabkan oleh pengabaian individu yang merupakan pegawai atau kakitangan bagi badan korporat itu, maka pegawai / kakitangan dan juga badan korporat berkenaan akan dikenakan hukuman.

3. Pindaan ke atas Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil (Penggal 30) ini adalah salah satu inisiatif di dalam pelan tindakan yang dirangka di bawah Jawatankuasa Induk IsuIsu Kebersihan. Dengan adanya pindaan ini khususnya melalui peningkatan kadar denda-denda dan tempoh hukuman penjara, diharapkan ini akan menjadi deterrent bagi mana-mana individu atau badan korporat dari melakukan kesalahan berkaitan pembuangan sampah secara tidak bertanggungjawab di tempat-tempat awam di Negara ini.

4. Di kesempatan ini, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri ingin mengongsikan bahawa sepanjang tahun 2021, sebanyak 641 kesalahan di bawah Bab 12 Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil (Penggal 30) telah dikenakan denda kompaun oleh agensiagensi Kerajaan yang diberikan kuasa untuk menguatkuasakan Akta ini iaitu terdiri dari Jabatan-Jabatan Bandaran, Jabatan-Jabatan Daerah dan Jabatan Alam Sekitar, 4 Taman dan Rekreasi (JASTRe). Dari jumlah tersebut, sejumlah $107,100.00 denda kompaun telah berjaya dikutip. 5. Sehubungan dengan ini, melalui pendekatan Whole-of-Nation, usaha-usaha bersepadu dan holistik perlulah diperkukuhkan dan diperkesankan lagi dengan melibatkan semua lapisan masyarakat iaitu pihak Kerajaan, pihak NGOs, swasta dan juga orang ramai di dalam sama-sama bertanggung-jawab dan berusaha bagi menjaga kebersihan persekitaran di negara ini. 

sidang media pilihan ky 2.JPGsidang media pilihan ky 3.JPGsidang media pilihan ky 4.JPG

Created at 12/02/2022 11:39 by Syamsul Fikri Bin Hj Takong
Last modified at 12/02/2022 11:39 by Syamsul Fikri Bin Hj Takong